เพิ่มศักยภาพของทีมงาน กับ เด็กช่างวัด ด้วยหลักสูตร Basic Instrument and Control System

อีกหนึ่งในการผลักดันศักยภาพของทีมงานกับ เด็กช่างวัด ด้วยหลักสูตร Basic Instrument and Control System
เป็นหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระบบเครื่องมือวัดและระบบควบคุมในภาคอุตสาหกรรม ด้วยเทคนิคเฉพาะทางจากประสบการณ์เฉพาะด้าน ทำให้ทีมงานเข้าใจองค์ประกอบของระบบต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานและวิธีการแก้ไขต่างๆ ในสถานการณ์จริง ส่งผลให้ทีมงานสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ทีมงาน EXION Thailand ขอขอบคุณ เด็กช่างวัด ที่ร่วมแชร์เทคนิคและประสบการณ์ให้กับทีมงานในครั้งนี้ โดยความรู้ที่ได้รับ ทางทีมงานยินดีอย่างยิ่งที่จะนำไปปรับใช้และเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม

Share :