System Integration ตัวช่วยธุรกิจ ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต

System Integration (SI) คือ ผู้รวบรวมและประสานระบบเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกันกับระบบเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในองค์กร หรือติดตั้งร่วมกับระบบเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นและช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ตามที่องค์กรต้องการ ผู้รับเหมาทางด้านระบบเทคโนโลยีมีหลากหลายแบบ เช่น ด้านระบบภาพและเสียง, ด้านระบบเครือข่าย, ด้านระบบข้อมูล และ ด้านระบบสารสนเทศ เป็นต้น

System Integrator จะเป็นผู้ช่วยในการวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server System) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และอื่นๆ โดย SI จะใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสร้างระบบที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยอาศัยความรู้และทักษะทางเทคนิคเฉพาะด้าน เพื่อให้สามารถรวบรวมและประสานงานระหว่างระบบเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความเข้าใจในธุรกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อให้สามารถให้คำแนะนำและแนวคิดที่เหมาะสมกับองค์กรนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม

 

ขั้นตอนการทำ System Integration

มักอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้า เนื่องจากความแตกต่างของแต่ละโครงการต่างกัน โดยมีการทำงานหลักๆ ดังนี้

1. การเก็บข้อมูลจากองค์กร การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยทีม System Integrator จะเริ่มต้นด้วยการเข้าใจวัตถุประสงค์การพัฒนาระบบขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความต้องการและการใช้งานของระบบได้ถูกต้องและครบถ้วนที่สุด การสอบถามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรือแนวคิดในการพัฒนาระบบจะช่วยให้ทีม System Integrator มีข้อมูลพื้นฐานเพียงพอในการออกแบบและพัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการขององค์กร

2. การออกแบบระบบ หลังจากทีม System Integrator รวบรวมข้อมูลและทำความเข้าใจวัตถุประสงค์การพัฒนาระบบขององค์กรแล้ว จะเริ่มต้นออกแบบระบบโดยพิจารณาว่าเทคโนโลยีใดที่เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กร และกำหนดแผนการสร้างระบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการขององค์กร เป้าหมายของการออกแบบระบบคือการสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพและสามารถทำงานได้สอดคล้องกับแนวคิดที่องค์กรต้องการ การใช้งานและการบำรุงรักษาระบบจะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

3. การตรวจสอบระบบ เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หากไม่มีการตรวจสอบและสร้างระบบอย่างถูกต้อง อาจทำให้เกิดความผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ในการทำงานของระบบได้
4. การสร้างระบบ ทำระบบการทำงานแบบจำลองและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันขึ้นมา เพื่อทดสอบการทำงานก่อนการนำไปใช้งานจริงในภายหลัง กรณีองค์กรขนาดใหญ่ที่อาจมีระบบเหมือนกันกับระบบที่เราจำลองขึ้นมาก็สามารถนำมาปรับใช้กับองค์กรได้ทันทีเช่นกัน


ที่ EXION Thailand เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของ ระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร และ ระบบความปลอดภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานและการลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในโรงงาน อาทิเช่น

—– PAGA (Public Address and General Alarm) เป็นระบบเสียงที่มักใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ที่ต้องการสื่อสารหรือเตือนภัยเพื่อรักษาความปลอดภัย โดยระบบ PAGA มีหน้าที่ส่งเสียงสื่อสารทั่วไปหรือข้อความเตือนเพื่อป้องกันอันตรายหรือเตือนภัยในทันที เช่น เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ อุบัติเหตุ หรือสภาวะฉุกเฉินอื่น ๆ ระบบ PAGA จะแจ้งเตือนทางเสียงไปยังผู้ใช้งานในพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของโรงงาน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานได้โดยมากช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมกับคนงานในโรงงานทำได้รวดเร็วและถูกต้อง ทำให้เกิดการเตือนภัยและการป้องกันอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

—– CCTV (Closed-circuit television) เป็นระบบกล้องวงจรปิด ที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดภาพวิดีโอและระบบเสียงจากกล้องไปยังจอภาพหรือบันทึกวิดีโอในอุปกรณ์บันทึก โดยมักนำมาใช้ในการเฝ้าระวังและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลความปลอดภัยในโรงงานและช่วยตรวจสอบการเกิดเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในโรงงานได้อย่างรวดเร็ว

—– Access Control ระบบควบคุมการเข้าถึงหรือการเข้าใช้งานที่มีการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่หรืออาคารต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านไอที เช่น การใช้รหัสผ่านในการเข้าถึงพื้นที่ที่มีสิทธิ์เข้าถึง และ ป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตl สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยในอาคารหรือพื้นที่ต่างๆ และใช้ในหลายสถานที่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานที่อันตราย เป็นต้น การใช้งานระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบความปลอดภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงานของทีมงาน


ดังนั้น EXION Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับลูกค้าในธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในด้านระบบความปลอดภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรมและระบบการสื่อสาร โดยใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงานของลูกค้า และมีแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในด้านต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การควบคุมการเข้าถึงพื้นที่และระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ และการตรวจสอบและควบคุมระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยทุกๆ ขั้นตอนนั้นจะมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าในธุรกิจอุตสาหกรรม

Share :