เทคนิคการเพิ่มมาตรฐาน ISO 9001 ด้วยหลักการ PDCA (Plan Do Check Act)

หลักการ Plan Do Check Act (PDCA)
เป็นหลักการการจัดการแบบวงจรสี่ขั้วที่เป็นพื้นฐานของมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพในองค์กร PDCA จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงกระบวนการการทำงานและผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นหลักการ PDCA จะมีขั้นตอนดังนี้

1. Plan (วางแผน) – วางแผนก่อนที่จะทำงาน พร้อมกำหนดเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงกระบวนการหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การบรรลุเป้าหมายนั้นๆ เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าใจปัญหาที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบว่าปัญหานั้นเป็นไปได้หรือไม่และหาทางแก้ไขพร้อมพัฒนา

2.Do (ดำเนินการ) – ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ตามที่ได้วางแผนไว้

3. Check (ตรวจสอบ) – ตรวจสอบผลของการดำเนินงาน ต้องมีการวัดและตรวจสอบคุณภาพในการดำเนินงาน เพื่อตรวจเช็คว่าได้ผลลัพธ์ตามที่วางแผนไว้หรือไม่

4. Act (ปรับปรุง) – เป็นขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อนำผลการทดลองและการตรวจสอบแล้วมาปรับปรุงกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้เพิ่มความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น

ด้วยหลักการ Plan Do Check Act (PDCA) ของมาตรฐาน ISO 9001 จะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยการจัดการกระบวนการต่างๆของธุรกิจ ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่ายยิ่งขึ้น การวัดและประเมินผลกระบวนการที่สัมพันธ์กันเหล่านี้จะช่วยให้คุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุงได้

Share :