ทำไม ? ธุรกิจอุตสาหกรรม จำเป็นต้องมีมาตรฐาน ISO9001

ISO (ไอเอสโอ) ย่อมาจาก International Organization for Standardization
เป็นองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยเรื่องของ “มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม”
เพื่อรักษามาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ หรือ Quality Management System (QMS)

มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพสินค้าและบริการขององค์กร มาตรฐานนี้มุ่งเน้นการพัฒนาและดำเนินงานในลักษณะที่มีการปรับปรุงตลอดเวลา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการมีคุณภาพสูง และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม มาตรฐาน ISO 9001 เป็นการรับรองว่าองค์กรมีระบบการจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการตามมาตรฐานเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยหน่วยตรวจสอบอิสระ มาตรฐานนี้สำคัญอย่างมากเพราะช่วยให้องค์กรมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และให้บริการที่มีคุณภาพสูง ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร

นอกจากนี้ การได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ยังช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงตลาดสากลได้ง่ายขึ้น และมีโอกาสเติบโตและขยายตัวได้มากขึ้นในอนาคต

ปัจจุบันมาตรฐาน ISO ได้รับการยอมรับและนำไปใช้งานอย่างกว้างขวางในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ การเงิน การขนส่ง การสื่อสาร การเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ โดยเฉพาะในการควบคุมคุณภาพและการบริหารจัดการ การควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการโรงงาน เป็นต้น ช่วยให้การดำเนินงานขององค์กร สามารถมีประสิทธิภาพและความมั่นคงที่มากขึ้น และยังช่วยเพิ่มความไว้วางใจของลูกค้าและพาร์ทเนอร์ต่างๆ ในการทำธุรกิจได้ดีอีกด้วย

Share :