JOB

 • picture name
  HR Officer / HR Manager
  2 / 08 / 2018
  04 : 49 PM


  หน้าที่และความรับผิดชอบ:
  * รับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อนำไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็น มาตรฐานเดียวกัน
  * กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการ พัฒนางานบุคคลเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายบริษัท
  * ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผนอัตรากำลัง, การสรรหาว่าจ้าง, การพัฒนาบุคลากร, การกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง, พัฒนาระบบสวัสดิการ, กำกับดูแลการแต่งตั้ง / โอนย้าย / เลื่อนขั้น / ลงโทษพนักงาน ตลอดจนการปรับผลตอบแทนของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ
  * ผลักดันบุคลากรในบริษัทให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  * รักษาและเผยแพร่ความรู้ในงานด้านต่างๆ แก่พนักงานเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
  * พัฒนาตนเองโดยการหาความรู้เพิ่มเติมด้านการบริหารงานบุคคล และ ด้านอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ
  * ติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน,สำนักงานประกันสังคม

  คุณสมบัติ:
  * เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  * วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, สาขานิติศาสตร์,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  * ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป

  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:
  * เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานในบริษัทฯ สามารถจูงใจ พนักงาน ให้อุทิศและทุ่มเทการทำงานให้กับบริษัทได้
  * มีความรอบคอบในการพิจารณาและวินิจฉัยการปฏิบัติงาน
  * ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
  * เป็นผู้ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้น ในบริษัท
  * เป็นผู้ที่มีความรู้ ในเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นอย่างดี


  สนใจส่งรายละเอียดที่ hr@exionth.com

  Exion (Thailand) Company Limited Head Office 2, 4 Soi Prasert-Manukitch 25 Yak 2-1, Prasert-Manukitch Road, Chorake Bua, Ladprao, Bangkok 10230 Thailand.

 • picture name
  Marketing Officer
  2 / 08 / 2018
  02 : 31 PM


  หน้าที่และความรับผิดชอบ:
  * ทำงานร่วมกับฝ่ายขายเพื่อสนับสนุนการขายของทีมขาย * คิดกระบวนการทำวิจัยทางการตลาดเพื่อหาข้อมูลเพื่อนำมาวางแผนและออกแบบกลยุทธ์ * วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มาใช้ในการวางแผนการตลาด * สนับสนุนทางด้านการขาย พัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้น * ควบคุมและดูแลการสื่อสารทั้งหมดที่ออกจากองค์กรถึงลูกค้า ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ * วางแผนและจัดเตรียมการเข้าร่วมในงานอีเวนท์ต่างๆ หรือ งานสัมมนาต่างๆ เพื่อเสริมสร้างตราสินค้าของบริษัทให้เป็นที่จดจำ * จัดทำอุปกรณ์ที่ใช้ในงานขายเพื่อสนับสนุนการขายของทีมขาย * และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ:
  * เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี * วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, สถิติ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง * ประสบการณ์ด้านการตลาด, ฝ่ายขาย, การตลาดออนไลน์หรือดิจิทัล * สามารถเจรจาต่อรอง และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ * สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

  สนใจส่งรายละเอียดที่ hr@exionth.com

  Exion (Thailand) Company Limited Head Office 2, 4 Soi Prasert-Manukitch 25 Yak 2-1, Prasert-Manukitch Road, Chorake Bua, Ladprao, Bangkok 10230 Thailand.

 • picture name
  Sales Engineer (Bangkok)
  2 / 08 / 2018
  04 : 58 PM

  Qualification :
  • Male or Female, Age not over 30 years.
  • At least 1 years’ experience in Sales or Marketing.
  • Have car + license
  • Excellent communication, presentation, negotiation skill.
  Responsibilities :
  • Visiting customers and promoting the product.
  • Providing quality service and maintaining good relationships with customers.
  • Dealing with customers’ issues and providing solutions for technical problems.
  • Managing sales target and working as part of a team.
  • Direct contract with customers to get/discuss requirements/New RFQ, New business.

  Please Your Information Sent to hr@exionth.com

  Exion (Thailand) Company Limited Head Office 2, 4 Soi Prasert-Manukitch 25 Yak 2-1, Prasert-Manukitch Road, Chorake Bua, Ladprao, Bangkok 10230 Thailand.

 • picture name
  Sales Engineer (Rayong)
  2 / 08 / 2018
  04 : 17 PM

  Qualifications, Experience and Job Skills Required :
  • Male
  • Not over 35 year old
  • Experience 0 - 3 years
  • Degree in Process, Chemical, Piping or Mechanical Engineering discipline.
  • Minimum 0 - 3 years’ experience in Sales in Offshore and onshore Oil & Gas, Petrochemical or Power Generations Markets. Possess knowledge and experience in process control instrumentation will be added advantage
  • Good command of written and spoken Thai and English.
  • Have own car and driving license
  • Military exempted (In case the applicant is a male).

  Responsible for :
  • To explore and identify the business opportunity for the company solution portfolio in oil & Gas, Natural Gas Transmission & Distribution and Power Generation Industries.
  • To implement the assigned sales and marketing plan and task diligently.
  • To develop the wining strategies and follow through the business opportunity with success.
  • Develop new customer base and retain existing customer by exceeding customer expectation.
  • To update and submit the Sales & Marketing report with accurate information in a timely manner.
  • Achieve corporate sales target
  • To analyze the reason of won and lost of every opportunity.

  Please Your Information Sent to hr@exionth.com

  Exion (Thailand) Company Limited Head Office 2, 4 Soi Prasert-Manukitch 25 Yak 2-1, Prasert-Manukitch Road, Chorake Bua, Ladprao, Bangkok 10230 Thailand.

 • picture name
  Service Engineer (Electrical & Instrument Products) Bangkok & Rayong Area
  2 / 08 / 2018
  04 : 15 PM

  Qualification :
  • Male with age not over 30 years old.
  • Bachelor Degree of Engineering in Instrumentation, Electrical, Control or any related fields.
  • 1-5 years’ experience in field service
  • Service minded and good interpersonal skills.
  • Good command in English, speaking, reading and writing.
  • Computer skill in MS office, Auto CAD, Visio.
  • Good communication & presentation skill.
  • Able be to work in upcountry and hard working.
  • Good attitude, fast leaning, independent
  • There is a driver's license.

  Responsibilities :
  • Ability to perform commissioning our products after sales.
  • Ability to troubleshooting and advising the customer.
  • Ability to prepare work procedure and support any information to customer and team.
  • Ability to coordinate, control and project management.
  • Ability to coordinate with contractor and supervise.
  • Ability to coordinate with Foreign or factory for further information

  Please Your Information Sent to hr@exionth.com

  Exion (Thailand) Company Limited Head Office 2, 4 Soi Prasert-Manukitch 25 Yak 2-1, Prasert-Manukitch Road, Chorake Bua, Ladprao, Bangkok 10230 Thailand.

Scroll to Top
Scroll to Top